SSE | Könyv | DVD
 

  Felhasználónév:
  
  Jelszó:
  
   

Felhasználók: 612

Könyv ajánló: lelekalapitvany.hu

Mi a spiritualitás?

Mi a spiritualitás? Hogyan tehetjük ezeket az életünk részeivé egy békésebb jövő megteremtése érdekében?
A spiritualitás nem más, mint annak a felismerése, hogy az igazi lényünk az Istennel egylényegű lelkünk. Nem csupán test és elme vagyunk, hanem lélek is, amely a testben lakik. Talán testnek véljük magunkat, aki a Mary, John, Maria vagy Mario nevet viseli, aki Kolumbia, Mexikó, Franciaország vagy India lakosa, egyik vagy másik vallás követője. A spiritualitás annak felismerése, hogy e külső nevek, jellemzők mögött lelkek vagyunk, a Teremtő részei, és mint ilyenek, egyetlen családhoz tartozunk. Amint kifejlesztjük magunkban ezt a látásmódot, máris nem előítélettel és különbségtétellel szemlélünk másokat. Lebontjuk az akadályokat, amelyek elválasztják az embereket egymástól, és úgy érezzük, hogy a lélek szintjén összekapcsolódunk egymással. Amint megtapasztaljuk az egységet és az összetartozásunkat, elkezdünk gondoskodni másokról, segítjük és szolgáljuk egymást. Szomszédunk gyermekének éhes sírása ugyanolyan fájdalommal tölt el bennünket, mint a saját gyermekünké. Úgy tekintünk a hajléktalan férfira az utcán, mint a saját nagyapánkra, és segítünk rajta. A látószögünk kitágul, és könyörület lesz bennünk minden emberi lény iránt.

Hogyan fejleszthetjük ki ezt a nemes látásmódot? Spirituális ébredéssel. A meditáció olyan módszer, amely képessé tesz minket a spirituális szemléletre, elűzve belőlünk a gyűlöletet, békével helyettesítve azt. Mialatt nyugalomban ülünk, kapcsolatba kerülhetünk a lelkünkkel. Ekkor felismerjük, hogy többek vagyunk, mint a fizikai test. Felfedezzük, hogy spirituális lényegünk a szeretet, béke és boldogság. Ha a lelkünkkel azonosulunk, ráébredünk az Istennel való egységünkre.

Hányan sóvárognak Isten fenséges látványára? Sokak számára Isten megtalálása csak egy álom, amely aligha tűnik elérhetőnek. Ám minden korban éltek olyan emberek, akik látták Istent, és elmerültek Őbenne. Hogyan érték ezt el? Egy technikát alkalmaztak, amelyet hívhatunk befelé fordulásnak, koncentrációnak vagy meditációnak. Nyugalomban ültek, és a figyelmüket a bensőjükbe irányították.

Nézzük meg Krisztus, Buddha, Mahavira, Guru Nanak, Mózes és Mohamed próféta életét! Mit tanítottak ők? Az egység üzenetét hirdették. Az embertársaink és Isten iránti szeretetre tanítottak. Nézzük meg a vallásalapítók alapvető tanítását, és meg fogjuk találni a szeretet üzenetét! Spirituális fejlődéssel érték el az önfelismerést.

Mi is kibontakoztathatjuk a spirituális oldalunkat. Ha megtanulunk meditálni, kapcsolatba kerülhetünk Istennel. Amikor Isten megfürdet bennünket az örök boldogságban, akkor lemosódik rólunk a gyűlölet és előítélet éveinek szennye. Megáld bennünket a megbocsátás és a könyörületesség képességével. Az Úr fogja a kezünket, mialatt lépéseket teszünk az egység felé.

Az embereket a történelem hajnala óta hajtja a tudományos kutatás, amelynek legmélyén számos égető kérdés rejlik: Kik vagyunk? Mik vagyunk? Mi az ittlétünk oka? Hogyan kerültünk ide? Hova fogunk menni a halálunk után? Keressük a választ a biológiában, a fizikában, a kémiában, a csillagászatban, a földtanban, a kvantum fizikában és mindezeknek a szakterületeknek az alágazataiban.

Albert Einstein, akinek a nevéhez fűződik a relativitáselmélet, és aki lehetővé tette ennek a nukleáris kornak az eljövetelét, egyszer azt mondta: „Kijelentem, hogy a tudományos kutatás mögött a legerősebb és a legnemesebb hajtóerő a kozmikus vallási tapasztalat.”

Mily kevesen ismerik fel, hogy ugyanezek a kérdések alkotják a tudomány egy másik ágának a magját, amely úgy ismert, mint spiritualitás, amely nem hit vagy vallás, hanem tudomány. Ugyanazokat a válaszokat keresi, mint a hagyományos tudomány. Tudni kívánja, hogy: Kik vagyunk? Miért vagyunk itt? Honnan jöttünk és hova megyünk a halálunk után? A spiritualitást ne tévesszük össze a rítusokkal és rituálékkal. A spiritualitás tudományos tanulmányozás, amely során az erők létét kívánjuk felfedezni, amelyek minden ismert anyagot, bolygót, a Földet, az embereket, állatokat, vegyi anyagokat, atomokat, kvarkokat és géneket létrehozták

A tudósok a kémia, a biológia a csillagászat, a földtan és a fizika szakterületén kiválóak annak feltérképezésében, hogy mi micsoda, de őket az olyan kérdések hajtják, hogy hogyan és miért léteznek a vizsgált dolgok. A spiritualitás annak a válasznak a megtalálására törekszik, hogy miként kerültünk ide. Felállít egy teóriát, amely szerint volt valami intelligencia, amely mindent létrehozott.

A spiritualitás tudományos módszeren alapul. Ennek alkalmazása hipotézisek felállításával kezdődik. Utána tervet készítünk az eljárásmódra, az anyagokra, amelyeket a feltevések ellenőrzésére akarunk használni. Ezután követjük a tervet, és feljegyezzük a tényeket. Amikor készen vagyunk, elemezzük az adatokat, és összegezzük az eredményeket. Vajon hibátlanok voltak a hipotéziseink vagy megcáfolódtak a feltevéseink?

Ez a módszertan használható a spiritualitás tanulmányozására is. A spiritualitás a hipotézisek személyes ellenőrzését jelenti arról, hogy van egy magasabb erő, amely az egész teremtést létrehozta; ez a magasabb erő bennünk van; és ez az erő megismerhető. A laboratórium az emberi test.

Minden korban éltek olyanok, akik keresték a választ az élet és a halál titkaira. Ezek az emberek a spiritualitás kísérleteit saját emberi laboratóriumuk határain belül végezték el. Különféle kultúrákhoz tartoztak, más-más korban és társadalmi környezetben éltek, mégis mind ugyanarra az eredményre jutottak. Vajon nem figyelmet érdemlő-e, hogy azok az emberek, akik eltérő országok különféle nyelveit beszélték, és semmit sem tudtak egymás munkájáról, mégis ugyanazokra a felismerésekre jutottak?

Mit derítettek ki? A spiritualitás minden kutatója a maga idejében és környezetében felfedezte, hogy létezik egy magasabb erő, amely ott rejtőzik az egész teremtésben és bennünk is. Ráébredtek, hogy több az ember, mint egy csomagnyi hús és csont. Ott van bennünk az isteni szellem, amelyből az intelligenciánk és a bölcsességünk származik. Azt is kiderítették, hogy ez a részünk a fizikai test nélkül is létezik. Megértették, hogy van egy ellenőrző erő az univerzumban, és ez hozza működésbe az összes fizikai dolgot is.

A spiritualitás tudománya a teremtés mögötti Egyet akarja megismerni. A hipotézis szerint létezik egy magasabb erő, amely az egész teremtést létrehozta. Milyen módszert és munkafolyamatot használjunk, hogy megtaláljuk az Egyet? A szentek és misztikusok a kísérletezéseikkel azonos végkövetkeztetésre jutottak. A feltételezés, hogy létezik a Teremtő, úgy tesztelhető, ha a bensőnkbe fordulunk. Ez nem olyasmi, amit felfedezhetünk, ha teleszkóppal nézzük a csillagokat; amit megláthatunk, ha a legerősebb mikroszkóppal vizsgáljuk a legparányibb anyagrészeket. A hipotézis úgy ellenőrizhető, ha a figyelmünket a bensőnkbe irányítjuk.

:: KAPCSOLAT ::
A Spiritualitás Tudománya